Nh?n ??nh kèo Chelsea vs Wolves, Lúc 22h00 ngày 26/7/2020

? Nghe Nh?n ??nh Bóng ?á

Lúc 22h00 ngày 26/7/2020 t?i ??y, trong khu?n kh? vòng ??u th? 38 thu?c gi?i Ngo?i h?ng Anh. Chelsea s? ???c ?á t?i Stamford Bridge ?? ti?p ?ón ??i bóng r?t m?nh Watford. C? hai clb ??u ?ang c?nh tranh vé d? cúp ch?u ?u, h?a h?n, m?t cu?c so tài n?y l?a. Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo bóng ?á Khúc Kane v?i ?i?m t?a s?n nhà Stamford Bridge, dàn sao tr? c?a Lampard ?ang nh?nh h?n v? t? l? th?ng kèo.?

nhan-dinh-keo-chelsea-vs-wolves
nhan-dinh-keo-chelsea-vs-wolves

Xem thêm: Nh?n ??nh Bóng ?á H?m nay

Nh?n ??nh kèo ch?u ? Chelsea vs Wolves

Chelsea ?? b?i tr?n t?i Anfield tr??c Liverpool ? tr?n ??u mu?n vòng 37 ch? m?i k?t thúc cách ??y ch?a l?u. Dù sao thì th?t b?i này c?ng d? th?ng c?m cho th?y trò F. Lampard khi ??i th? là r?t m?nh và quy?t t?m chi?n th?ng ?? cúp ngày nh?n cúp v? ??ch hoành tráng nh?t trên s?n nhà. ? 5 tr?n g?n nh?t t?i Premier League, “The Blue” v?n giành ??n 3 chi?n th?ng. Phong ?? c?a dàn sao tr? d??i s? d?n d?t c?a F. Lampard tuy kh?ng quá cao nh?ng v?n h?t s?c ?n ??nh. H? lu?n bi?t cách ?? ?ánh b?i nh?ng ??i th? y?u h?n. 

Chelsea lu?n ch?i r?t t?t khi ???c ?á trên s?n nhà Stamford Bridge. 18 tr?n t?i ngo?i h?ng Anh ?á trên s?n nhà, Chelsea th?ng ??n 10 và hòa 3 tr?n. Lúc này, “The Blues” ?ang có 63 ?i?m và ??ng s? 4 trên b?ng x?p h?ng ngo?i h?ng Anh. H? ?ang c?n m?t chi?n th?ng ?? gi? v?ng v? trí tham d? cúp C1 ch?u ?u. Ch?c ch?n Lampard s? tung ra s?n ??i hình m?nh nh?t v?i m?c tiêu quy?t th?ng. Nên nh?, Chelsea ?? th?ng Wolves ??n 7 trong 10 cu?c ch?m chán g?n nh?t. Th?ng kê này s? càng giúp ??i ch? nhà thêm ph?n t? tin. 

Wolves c?ng là m?t trong nh?ng clb hàng ??u t?i gi?i ngo?i h?ng Anh. “B?y Sói” hi?n c?ng ?ang c?nh tranh quy?t li?t m?t su?t d? Europa LEague. Vòng ??u tr??c, h? m?i ?ánh b?i C. Palace trên s?n nhà. 5 tr?n g?n nh?t ? Premier League, Wolves ?? thua 2 và c?ng có 2 chi?n th?ng, cùng 1 k?t qu? hòa. Phong ?? c?a ??i khách c?ng ???c ?ánh giá t??ng ???ng so v?i ??i ch? nhà. 

Wolves hi?n t?i có 59 ?i?m, h? x?p trên c? Tottenham và Arsenal ?? có m?t trong nhóm “Big Six”. Tuy nhiên, c? h?i giành m?t t?m vé d? cúp C2 ch?u ?u c?a ??i bóng này ?ang b? ?e d?a nghiêm tr?ng khi Tottenham ?? bám sát phía sau v?i ch? 1 ?i?m ít h?n. ??i bóng c?a N. Santo c?ng bu?c ph?i th?ng m?i b?o toàn v? trí.

Theo chuyên gia nh?n ??nh kèo Khúc Kane ? tr?n ??u này, Wolves c?ng r?t m?nh, l?i có khát khao chi?n th?ng. Tuy nhiên, Chelsea v?n ???c ?ánh giá nh?nh h?n v? ??ng c?p và ?i?m t?a s?n nhà. ??i bóng c?a F. Lampard ???c d? ?oán s? giành chi?n th?ng.?

>>T? l? kèo Chelsea vs Wolves<< D? ?oán t? s?: Chelsea : 2 – 1 : WolvesT? l? kèo Kèo ch?u ? nhà cái K8: Chelsea ch?p 0.5 → Ch?n Chelsea.

nhan-dinh-keo-chelsea-vs-wolves
nhan-dinh-keo-chelsea-vs-wolves

Nh?n ??nh kèo ch?u ?u Chelsea vs Wolves

10 l?n ch?m trán gi?a 2 clb g?n ??y trong quá kh?: Chelsea áp ??o ??i th? v?i 7 chi?n th?ng và 1 tr?n hòa, trong khi ?ó Wolves ch? th?ng 2. Có th? ?ánh giá ??i ch? nhà v?n ? m?t ??ng c?p cao h?n so v?i các v? khách 1 b?c. T? l? kèo ch?u ?u ? tr?n này th?ng thua chênh l?ch t?i 4 l?n c?ng khá cao, 1.91 so v?i 4.00. Nên ch?n Chelsea 100% th?ng kèo ch?u ?u.Kèo ch?u ?u: 1.913.754.00  → Ch?n Chelsea ?n 1.91.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u Chelsea vs Wolves

8 cu?c ??i ??u g?n nh?t khi Chelsea ??ng ?? v?i Wolverhampton thì có ??n 5 tr?n l??i rung ít nh?t 3 bàn tr? lên. C? hai ??i bóng ??u s? h?u hàng t?n c?ng r?t m?nh. ??c bi?t ? th?i ?i?m này, c? hai ??i bóng ??u s?n sàng ?á ??i c?ng v?i m?c tiêu quy?t th?ng vì t?m vé d? cúp ch?u ?u. Tr?n ??u này ???c d? ?oán s? “n?” Tài v?i nhi?u bàn th?ng ???c ghi.  Kèo Tài X?u 2.5 → Ch?n Tài.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注